Szolgáltatásaink használatával Ön elfogadja a jelen szerződési feltételeket. Kérjük, figyelmesen olvassa el őket.

1. Az ÁSZF hatálya

Jelen ÁSZF mindaddig érvényes, amíg azt a Szolgáltató meg nem változtatja vagy meg nem szünteti.

2. A Szolgáltató adatai

Neve: Komjáti Dávid
Adószáma: 54369953-1-22
Bankszámla száma: 11600006-00000000-67454334

3.1 A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások

  • Weboldal készítés
  • Webáruház készítés
  • Cégarculat tervezés
  • Kiadványszerkesztés

3.1.1 Weboldalkészítés

Bármely szolgáltatás, ahol Szolgáltató valamely programkódot módosít vagy új
programkódot hoz létre, illetve bármilyen grafikával kapcsolatos munkát végez, weboldal
készítésnek minősül. A Weboldal készítés független attól, hogy Szolgáltató ezt a
tevékenységet saját programkódjában, a Megrendelő tulajdonában levő programkódon vagy
harmadik személy által készített programon végzi el.

A weboldal készítés során Szolgáltató vállalja, hogy a Megrendelő által közösen
megbeszélt és előzetesen meghatározott feltételek alapján weboldalt fejleszt. A
megállapodás szabályait jelen dokumentum tartalmazza.

A Weboldal készítés során Szolgáltató programozási tevékenységet végez,
melynek eredménye egy vagy több, az Interneten megjelenő weboldal és aloldalai.

Szolgáltató az elkészült weboldal adminisztrátori felületéhez hozzáférést biztosít
megrendelőnek (amennyiben van adminisztrációs felülete).

Amennyiben Szolgáltató és Megrendelő másképp nem állapodnak meg, a Weboldal
készítés során létrejött szellemi termék, forráskód, grafikai tartalom, szerzői jogok
Szolgáltató tulajdonát képezik, ahhoz a Megrendelő a Szolgáltató kifejezett engedélye nélkül
nem férhet hozzá.

A weboldal által tárolt adatok minden esetben Megrendelő tulajdonát képezik,
azokra igényt tarthat.

3.1.2 Webáruház készítés

A webáruház készítés során Szolgáltató vállalja, hogy a Megrendelő által közösen
megbeszélt és előzetesen meghatározott feltételek alapján webáruházat fejleszt. A
megállapodás szabályait jelen dokumentum tartalmazza.

A webáruház készítés során Szolgáltató programozási tevékenységet végez,
melynek eredménye egy vagy több, az Interneten megjelenő weboldal és aloldalai.

Szolgáltató az elkészült webáruház adminisztrátori felületéhez hozzáférést biztosít
megrendelőnek.

Amennyiben Szolgáltató és Megrendelő másképp nem állapodnak meg, a webáruház
készítés során létrejött szellemi termék, forráskód, grafikai tartalom, szerzői jogok
Szolgáltató tulajdonát képezik, ahhoz Megrendelő Szolgáltató kifejezett engedélye nélkül
nem férhet hozzá.

A webáruház által megjelenített termékek minden esetben megrendelő tulajdonát képezik.

3.1.3 Cégarculat tervezés

Amennyiben Szolgáltató és Megrendelő másképp nem állapodnak meg, a cégarculat tervezés során létrejött grafikai munkák, szerzői jogok minden esetben a Szolgáltató tulajdonát képezik.

3.1.4 Kiadványszerkesztés

Amennyiben Szolgáltató és Megrendelő másképp nem állapodnak meg, a kiadványszerkesztés során létrejött nyomdakész munkák, szerzői jogok minden esetben a Szolgáltató tulajdonát képezik.

4. A szerződés megszűnése

A Szolgáltató és a Megrendelő között a szerződés megszűnhet:

  • a felek közös megegyezésével,
  • a Megrendelő elállásával vagy felmondásával
  • a Szolgáltató elállásával vagy felmondásával.

Ha a Megrendelő az általános elállási jogát (nem a Szolgáltató szerződésszegéséből eredően érvényesített elállási jogát) gyakorolni kívánja, köteles a Szolgáltatónak a felmerült költségeit, illetve kárát megtéríteni az alábbiak szerint:

Ha a Megrendelő a munka készítési szakaszában (ha már belekezdett a tervekbe) gyakorolja elállási jogát, akkor a teljes vállalkozási díj 50%-át kell kifizetnie bánatpénzként.

A Szolgáltató jogosult a szolgáltatást felfüggeszteni, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani (illetve attól elállni), ha a Megrendelő az alábbi tiltott magatartások bármelyikét tanúsítja:

Az elkészítendő terméken – törvénybe ütköző módon pornográf, iparvédelmi illetve a szerzői jogokat vagy mások jó hírnevét, becsületét sértő, avagy a jó ízléssel össze nem egyeztethető anyagokat kíván elhelyezni, megjeleníteni.

Ha a Megrendelő több mint 30 napos fizetési késedelembe esett, és felhívásra sem rendezi tartozását.

Ha a Megrendelő ellen csődeljárás, felszámolási eljárás indul, vagy végelszámolását határozza el.

Ha a Megrendelő egyéb súlyos szerződésszegést követ el.

Jelen ÁSZF-ben külön nem szabályozott kérdésekben az alábbi jogszabályok irányadók:

2001. évi CVIII. Törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről – 17/1999. (II. 5.) Kormányrendelet a távollevők között kötött szerződésekről

1959 évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről

2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető kérdéseiről

Pécs, 2017. 07. 01.

Komjáti Dávid